Yhteystiedot

HEIMO HOKKANEN

Puh. 040-5576611

heimo.hokkanen@vaasa.fi

Vapaudentie 36 A 6
65200 Vaasa

www.heimohokkanen.fi

Koputus Tv-ohjelma:

http://www.tv7.fi/vod/player/?program=3945==================


Alla olevasta KD-linkistä
pääset Kristillisdemokraattien
sivuille!

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:172002 kpl

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Heimo Hokkanen:

Läpinäkyvyyttä kuntapäättäjien ja viranhaltijoiden sidonnaisuuksiin

Viime aikoina on käyty paljon keskustelua valtakunnantasoisten politiikkojen erilaiset sidonnaisuudet ja omistussuhteet yritysmaailmaan. Usein on keskusteltu myös kuntapäättäjien taustavaikutuksista päätöksen tekoon.

Ensi kesästä lähtien tilanne muuttuu kuntasektorilla, kun kuntalain pykälä 84 alkaa vaikuttamaan sidonnaisuuksien ilmoitusvelvollisuuteen.

Kunnan ja kuntayhtymien luottamushenkilöiden ja johtavien viranhaltijoiden on ilmoitettava johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä. Ilmoitus on tehtävä myös merkittävästä varallisuudesta sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kaupunginhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakuntien puheenjohtajia ja varapuheenjohtajia. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös kaupunginjohtajaa, kaupunginhallituksen ja lautakuntien esittelijöitä.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Tehtävä on uusi lautakunnalle. 

Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Kaupungin on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöistä muuta johdu.

Periaatteessa ilmoitusten julkistaminen on yksinkertaista: ilmoitusvelvollinen listaa sidonnaisuutensa asiakirjaan, joka laitetaan näkyviin kaupungin verkkosivulle. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtävään valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset. Asiasta huolehtiminen onkin henkilön omalla vastuulla, että erilaiset tehtävät ym tulevat merkittyä rekisteriin.

Monissa kunnissa on jo vapaaehtoisesti aloitettu sidonnaisuuksien rekisteröinti aiemmin. Nyt kun lain mukaan pitää kaikkien merkittävässä asemassa olevien päättäjien ilmoittaa sidonnaisuudet, niin aika sitten näyttää miten hyvin tämä toimii. Lisääkö se kansalaisten luottamusta virka/luottamushenkilöihin, kun on tiedossa minkälaisia kytköksiä heillä on yrityksiin ja yhteisöihin.

Suunta on oikea, tällä lisätään avoimuutta ja luottamusta päätöksentekijöihin ja samalla hiukan lisätään  valvontaa, jollei asianomaiset itse ole sitä jääviyskysymyksissä huomanneet. Samalla voi ilmetä, että kuka saattaisi olla kiitollisuuden velassa jollekin yhtiölle tai yhteisölle toimiessaan päättäjän roolissa.

Avoimeksi sitten jää muutama seikka, että esimerkiksi mitä merkittävä varallisuus tarkoittaa? Myös ilmoituksien tekemättä jättämisestä ei ole määritelty seuraamuksia.

Käytännössä ikkuna avautuu julkiseen seurantaan merkittävässä asemassa olevien poliitikkojen ja viranhaltijoiden kytköksistä yritys- tai yhteisömaailmaan!

On sairasta säästää terveydestä

Terveydenhuollon tärkeimpinä tavoitteina pitäisi olla väestön sairastavuuserojen pienentäminen  ja elintavoista aiheutuvien terveysongelmien vähentämistä terveydenhuollon oikeudenmukaisuutta lisäämällä.  Jokaisella kansalaisella on oltava tasa-arvoiset oikeudet ja mahdollisuudet päästä hoitoon sitä tarvittaessa iästä, asuinpaikasta ja varallisuudesta riippumatta.

Terveyspalvelut tulee järjestää koko maan kattavina julkisina palveluina, joita yksityiset palvelut täydentävät. Verorahoitteisuus takaa parhaiten kansalaisten tasa-arvoisen kohtelun palvelujen käyttäjinä. Perusterveydenhoito laitetaan kuntoon merkittävällä lisäpanostuksella terveyskeskusten toimintaan.

Yksi tärkeä seikka on myös omaishoidon tuen muuttaminen subjektiiviseksi oikeudeksi tilanteissa, joissa potilas olisi ilman omaishoitoa  laitoshoidon tarpeessa. Tuen maksaminen pitäisi siirtää KELA:n hoidettavaksi, jotta sen saaminen ei ole kiinni kunnan taloudesta.

Omaishoitajien jaksamisesta olisi huolehdittava myös siten, että taataan yksi viikottainen vapaapäivä ja riittävät tukipalvelut. Omaishoitajien eläketurvaa on parannettava ja verotus on korjattava oikeudenmukaiseksi.

Heimo Hokkanen

kaupunginvaltuutettu

tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Vaasa 

 

 

 

Vaasa 29.6. 2010

Keskuspuisto Vaasaan

 Kaikissa suurissa ”sohoissa”- kuten New York - on keskellä kaupunkia iso keskuspuisto kaupunkilaisten ilona. Näin voisi olla myös kehittyvässä Vaasassa.

Tarkoitan tämän puiston paikaksi vanhan linja-autoaseman aluetta.  Tontille voisi rakentaa elämyspuiston istutuksineen.  Hyvänä esimerkkinä on Onkilahden ranta, joka on alkanut näyttää erinomaiselta viihtymisalueelta.

Tontilla voisi olla istutuksia, leikkivälineitä, suihkulähde ja muuta kivaa. Voisi olla myös Hyde Parkin - puhepuiston  - tapainen paikka, jossa saisi esittää mielipiteitään. Nuorisolle voisi yhdessä nurkassa olla skeittauspaikka sekä lapsille liikennepuisto.

Perustelen tätä sillä, että kaikkia tontteja kaupungissa ei kannattaisi uhrata bisnesmaailman alttarille. Kaupunkilaiset tuskin kaipaavat lisää kauppakeskuksia keskustan tuntumaan. Lähes kaikki kauppaketjut ovat jo edustettuina Vaasassa tai lähialueella.  Kaupallisena alueena kannattaisi kehittää ja ideoida Kivihaan aluetta.

Lievää mielikuvituksen käyttöä  kaupunkilaisten parhaaksi!

Heimo Hokkanen